Program Budowy Małych „Centrum Nauki Kopernik”

👩‍🔬 Cele Programu Budowy #MałeCentraNaukiKopernik:

➡ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie dostępu do zasobów nauki,

➡ wsparcie rozwoju kapitału społecznego i naukowego w społecznościach lokalnych. #PolskiŁad

🔭 30 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu #PolskiŁad: Programu Budowy #MałeCentraNaukiKopernik – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności.

🥼 Program Budowy #MałeCentraNaukiKopernik – Stref Odkrywania Wyobraźni i Aktywności ⤵Maksymalna wysokość dofinansowania na realizację zadania będzie wynosiła 5 mln zł.

📅 W 2023 r. przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, dlatego z tej okazji #PolskiŁad zakłada budowę kilkudziesięciu #MałeCentraNaukiKopernik w całym kraju. Czytaj więcej:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-ustanowienia-rzadowego-funduszu-polski-lad-programu-budowy-malych-centrow-nauki-kopernik—stref-odkrywania-wyobrazni-i-aktywnosci?fbclid=IwAR3Zd9o45l-GBGMYN70v29MeIGjyo8mEPWc_ZNMa1unPtIchEkXUAyz9Dpg

Najważniejsze rozwiązania

  • Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego.
  • Dofinansowanie z Programu udzielane będzie na podstawie wniosku składanego do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Program będzie realizowany w latach 2021–2024. Nabór wniosków będzie prowadzony na podstawie ogłoszeń o naborze publikowanych na stronach internetowych ministra edukacji i nauki.
  • Minister edukacji i nauki powoła komisję do spraw oceny wniosków złożonych w ramach programu.
  • Wnioskodawcy projektów, których wnioski zostały zakwalifikowani do finansowania w ramach programu uzyskają od BGK promesę udzielenia dofinansowania z Programu.
  • Maksymalna wysokość dofinansowania będzie wynosiła 5 mln zł.