28 posiedzenie Sejmu RP

14 i 15 kwietnia 2021 r. odbyło się 28 posiedzenie Sejmu RP

Tak prezentuje się porządek dzienny posiedzenia:

Porządek dzienny

28. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 14 i 15 kwietnia 2021 r.

(po zmianach)

w dniu 14 kwietnia 2021 r.

1. Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu (druk nr 1081) – aklamacja

– przedstawia Marszałek Sejmu.

2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1073) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– uzasadnia Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

3.  Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druki nr 867, 867-A i 1002) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Anna Milczanowska.

4.  Poprawione sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu
i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 808 i 1025) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Krzysztof Tchórzewski.

5.  Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 1008 i 1061) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Krzysztof Tchórzewski.

6.  Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1009 i 1069) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Zdzisław Sipiera.

7.  Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druki nr 1012 i 1037) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Jacek Świat.

8. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 899 i 1034) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Piotr Sak.

9. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o:

– rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa,

– senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1014, 990 i 1036) -5-minutowe oświadczenia
w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Tomasz Ławniczak.

10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 1062 i 1075) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Tomasz Zieliński.

11. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (druki nr 970 i 1057) -5-minutowe oświadczenia
w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Ewa Kozanecka.

12. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych
na indywidualne konta emerytalne (druki nr 1005 i 1035) -5-minutowe oświadczenia
w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Henryk Kowalczyk.

13. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druki nr 985 i 1066) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Anna Paluch.

14. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1013 i 1078) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Bolesław Piecha.

15. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1016 i 1067) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Marek Ast.

16.  Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(druki nr 1068 i 1079) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Krzysztof Tchórzewski.

17. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (druki nr 1071 i 1076) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Krzysztof Lipiec.

18. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1072 i 1077) -5-minutowe oświadczenia
w imieniu klubów i kół

– sprawozdawca poseł Teresa Pamuła.

19. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (druki nr 1031 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*

– sprawozdawca poseł Marek Krząkała.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego
o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania Narodowego Programu Szczepień

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego
o punkt: Informacja Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego na temat postępowania prowadzonego w sprawie zabójstwa, politycznego mordu Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego
o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań
do wykorzystania funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027 i sporządzenia Krajowego Planu Odbudowy

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego
o punkt: Rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego
o punkt: Informacja Ministra Edukacji i Nauki na temat stanu przygotowań do powrotu uczniów do szkół, testów przesiewowych nauczycieli oraz szczepień nauczycieli
i innych pracowników placówek oświatowych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego
o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów dotycząca planów nacjonalizacji polskiej służby zdrowia

w dniu 15 kwietnia 2021 r.

20. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr         )*

21. Pytania w sprawach bieżących

22. Informacja bieżąca

23. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1073 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*

– sprawozdawca poseł

24. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 1033 i 1082) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*

– sprawozdawca poseł Grzegorz Matusiak.

25. Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2020 r. (przewodnictwo Niemiec w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 910) wraz
z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 974) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– wystąpienia przedstawiciela Rządu oraz posła Andrzeja Grzyba.

26. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (druk nr 1015) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– uzasadnia Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

27. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1070) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół

– uzasadnia Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

28. Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (druk nr         ) – aklamacja*

– przedstawia Marszałek Sejmu.

29. Powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 1028, 1029, 1030
i 1074).

Lab coat