Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Dziś , tj. 18 maja 2021 roku na posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej debatowaliśmy nad informacją Ministra Infrastruktury o funkcjonowaniu Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 🚌 o charakterze użyteczności publicznej.

Przedstawiony przez Ministra Infrastruktury informacja opisuje czym jest fundusz ,na jakich zasadach działa i jakie środki finansowe są przeznaczone.

Czym jest fundusz?

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej został utworzony na mocy ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa weszła w życie w dniu 18 lipca 2019 r.

Fundusz stanowi instrument wsparcia jednostek samorządu terytorialnego będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego w realizacji zadań własnych dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wprowadzenie mechanizmu wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego pomaga w przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu i likwiduje białe plamy komunikacyjne na mapie kraju.

Funkcjonowanie Funduszu zostało zaplanowane w perspektywie wieloletniej. W 2019 r. dysponent dokonał podziału 300 mln zł planowanych przychodów Funduszu. Natomiast od 2020 roku dysponent dokonuje podziału kwoty planowanych przychodów Funduszu, która corocznie wynosi 800 mln zł.

Zasady funkcjonowania Funduszu

Cel Funduszu jest osiągany poprzez dopłatę do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej.


Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.


Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Od momentu utworzenia Funduszu tj. od dnia 18 lipca 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dopłata z Funduszu była ustalona w kwocie nie wyższej niż 1,00 zł do 1 wozokilometra przewozu autobusowego o charakterze
użyteczności publicznej.

Na skutek nowelizacji ustawy o Funduszu – od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – kwota dopłaty do
1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej została zwiększona
z kwoty nie wyższej niż 1,00 zł do kwoty nie wyższej niż 3,00 zł.

Funkcjonowanie Funduszu w 2020 roku

Na 2020 rok Dysponent Funduszu dokonał podziału na poszczególne województwa kwoty 800 000 000 zł przeznaczonej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Dysponent Funduszu przekazał do Wojewodów dofinansowanie na 2020 rok w wysokości 154 360 948,99 zł.
Wojewodowie wydatkowali kwotę 139 055 152,59 zł.

Do województwa podkarpackiego trafiło 52 251 118,46 zł.

Funkcjonowanie Funduszu w 2021 roku

W ramach przeprowadzonych przez Wojewodów naborów wniosków objęcie w 2021 roku dopłatą z Funduszu organizatorzy publicznego transportu zbiorowego złożyli 536 wniosków o objęcie dopłatą.
Na 2021 rok, w ramach przeprowadzonych dotychczas naborów, dopłatą z Funduszu objęto 3 876 linii komunikacyjnych.
Łączna liczba wozokilometrów na liniach objętych dopłatą, wynosi 150 068 962,58 wozokilometrów.
Na podstawie złożonych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego wniosków o objęcie w 2021 roku dopłatą z Funduszu wnioskowana kwota dopłaty wynosi 421 528 489,19